fixed tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed tank

    * kỹ thuật

    chậu (thuốc) hãm