fixed pylon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed pylon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed pylon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed pylon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed pylon

    * kỹ thuật

    trụ cầu cứng