fixed frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed frame

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khung cố định