fixed hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed hinge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khớp cố định