fixed wing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed wing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed wing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed wing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed wing

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cánh cố định

    cánh lắp cố định