fixed page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang cố định