fixed weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed weir

    * kỹ thuật

    đập tràn không cửa van