fixed joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nút cố định