fixed light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed light

    * kỹ thuật

    đèn cố định

    xây dựng:

    cửa sổ lấy ánh sáng