fixed range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed range

    * kỹ thuật

    miền cố định