fixed ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed ratio

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hệ số cố định