fixed head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed head

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu đọc cố định

    đầu từ cố định