fixed rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed rail

    * kỹ thuật

    lan can cố định