fixed echo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed echo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed echo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed echo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed echo

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tín hiệu dội cố định