fixed link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed link

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khâu cố định