fixed stay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed stay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed stay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed stay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed stay

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trụ đỡ cố định