gear up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gear up

  Similar:

  fix: make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

  Get the children ready for school!

  prepare for war

  I was fixing to leave town after I paid the hotel bill

  Synonyms: prepare, set up, ready, set

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).