gearbox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearbox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearbox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearbox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gearbox

  * kỹ thuật

  bộ dẫn động

  cấu truyền động

  hộp chạy dao

  hộp tốc độ

  hộp truyền động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gearbox

  the shell (metal casing) in which a train of gears is sealed

  Synonyms: gear box, gear case