gear case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear case

  * kỹ thuật

  cat te (xe đạp)

  cạt te (xe đạp)

  hộp chạy dao

  hộp số

  hộp tốc độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gear case

  Similar:

  gearbox: the shell (metal casing) in which a train of gears is sealed

  Synonyms: gear box