gear blank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear blank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear blank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear blank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear blank

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phôi bánh răng