gear-level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear-level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear-level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear-level.

Từ điển Anh Việt

  • gear-level

    * danh từ

    cần hộp số; cần tốc độ