gear oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear oil

    * kỹ thuật

    dầu bánh răng

    ô tô:

    dầu hộp số