gear mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear mesh

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cặp bánh răng