gear teeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear teeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear teeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear teeth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear teeth

    * kỹ thuật

    răng bánh khía