gear lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện bánh răng

    máy tiện kép