gear wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gear wheel

  * kỹ thuật

  bánh xe răng

  cơ khí & công trình:

  bánh xe răng to

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gear wheel

  Similar:

  gear: a toothed wheel that engages another toothed mechanism in order to change the speed or direction of transmitted motion

  Synonyms: geared wheel, cogwheel