gear chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear chain

    * kỹ thuật

    xích truyền động