gear-lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear-lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear-lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear-lever.

Từ điển Anh Việt

  • gear-lever

    * danh từ

    cần số