gear hub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear hub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear hub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear hub.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear hub

    * kỹ thuật

    đùm bánh khía

    máy bánh răng