gear lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear lock

    * kỹ thuật

    khóa hãm cần kéo