gear drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear drive

    * kỹ thuật

    sự truyền động bánh răng

    hóa học & vật liệu:

    truyền động bằng bánh răng