gear-motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear-motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear-motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear-motor.

Từ điển Anh Việt

  • gear-motor

    * danh từ

    động cơ bộ truyền động