gear knob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear knob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear knob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear knob.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear knob

    * kỹ thuật

    ô tô:

    nút bấm sang số