gear pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear pump

    * kỹ thuật

    bơm bánh răng

    máy bơm bánh răng

    máy bơm xoắn vít kép