gearwheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearwheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearwheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearwheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gearwheel

    * kỹ thuật

    bánh răng