gear idler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear idler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear idler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear idler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear idler

    * kỹ thuật

    bánh răng tiếp lực