gear crank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear crank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear crank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear crank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear crank

    * kỹ thuật

    bộ bàn đạp