ready nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ready nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ready giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ready.

Từ điển Anh Việt

 • ready

  /'redi/

  * tính từ

  sẵn sàng

  dinner is ready: cơm nước đã sẵn sàng

  to be ready to go anywhere: sẵn sàng đi bất cứ đâu

  ready! go!: (thể dục,thể thao) sẵn sàng! chạy!

  ready, present, fire!: chuẩn bị, ngắm, bắn!

  sẵn lòng

  he is ready to help you: anh ta sẵn lòng giúp anh

  để sẵn

  to keep a revolver ready: để sẵn một khẩu súng lục

  cố ý, cú; có khuynh hướng

  don't be so ready to find fault: đừng cố ý bắt bẻ như thế

  sắp, sắp sửa

  now ready: sắp sửa xuất bản (sách)

  a bud just ready to brust: nụ hoa sắp nở

  có sẵn, mặt (tiền)

  ready money: tiền có sẵn (trong tay); tiền mặt

  to pay ready money: trả tiền mặt

  nhanh, mau, ngay tức khắc; lưu loát

  a ready retort: câu đối đáp nhanh

  to have a ready wit: nhanh trí

  to have a ready pen: viết lưu loát

  dễ dàng

  goods that meet with a ready sale: những hàng bán rất dễ dàng nhất

  ở gần, đúng tầm tay

  the readiest weapont: cái vũ khí ở gần tay nhất

  ready at hand; ready to hand: ở ngay gần, vừa đúng tầm tay

  to be always ready with an excuse

  luôn luôn có lý do để bào chữa

  * phó từ

  sẵn, sẵn sàng

  pack everything ready: hây sắp xếp mọi thứ vào va li

  ready dressed: đã mặc quần áo sẵn sàng

  nhanh (chỉ dùng cấp so sánh)

  the child that answers readiest: đứa bé trả lời nhanh nhất

  * danh từ

  (quân sự) tư thế sẵn sàng bắn (của súng)

  to come to the ready: giương súng ở tư thế sẵn sàng bắn

  guns at the ready: những khẩu pháo ngóc lên sẵn sàng nhả đạn

  (từ lóng) tiền mặt

  * ngoại động từ

  chuẩn bị sẵn sàng, sửa soạn

  (từ lóng) trả bằng tiền mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ready

  poised for action

  their guns were at the ready

  completely prepared or in condition for immediate action or use or progress

  get ready

  she is ready to resign

  the bridge is ready to collapse

  I am ready to work

  ready for action

  ready for use

  the soup will be ready in a minute

  ready to learn to read

  Antonyms: unready

  (of especially money) immediately available

  he seems to have ample ready money

  a ready source of cash

  mentally disposed

  he was ready to believe her

  made suitable and available for immediate use

  dinner is ready

  Similar:

  cook: prepare for eating by applying heat

  Cook me dinner, please

  can you make me an omelette?

  fix breakfast for the guests, please

  Synonyms: fix, make, prepare

  fix: make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

  Get the children ready for school!

  prepare for war

  I was fixing to leave town after I paid the hotel bill

  Synonyms: prepare, set up, gear up, set

  quick: apprehending and responding with speed and sensitivity

  a quick mind

  a ready wit