quick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quick.

Từ điển Anh Việt

 • quick

  /kwik/

  * danh từ

  thịt mềm (dưới móng tay, móng chân, trong vết thương)

  tâm can, ruột gan; chỗ nhạy cảm nhất

  the insult stung him to the quick: lời lăng mạ làm anh đau nhói tâm can

  to cut (touch) to the quick: chạm vào chỗ nhạy cảm nhất, chạm nọc

  (the quick) (từ cổ,nghĩa cổ) những người còn sống

  the quick and the dead: những người còn sống và những người đã chết

  to the quick

  đến tận xương tuỷ

  to be a radical to the quick: là người cấp tiến đến tận xương tuỷ, là người cấp tiến trăm phần trăm

  * tính từ

  nhanh, mau

  a quick train: chuyến xe lửa (tốc hành) nhanh

  be quick: nhanh lên

  tinh, sắc, thính

  a quick eye: mắt tinh

  a quick ear: tai thính

  tính linh lợi, hoạt bát, nhanh trí, sáng trí

  a quick mind: trí óc linh lợi

  a quick child: một em bé sáng trí

  quick to understand: tiếp thu nhanh

  nhạy cảm, dễ

  to be quick to take offence: dễ phật lòng, dễ giận

  to be quick of temper: dễ nổi nóng, nóng tánh

  (từ cổ,nghĩa cổ) sống

  to be with quick child; to be quick with child: có mang sắp đến ngày sinh (thai đã đạp ở trong bụng)

  quick hedge: hàng rào cây xanh

  let's have a quick one

  chúng ta uống nhanh một cốc đi

  * phó từ

  nhanh

  don't speak so quick: đừng nói nhanh thế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quick

  * kinh tế

  mau

  nhanh

  * kỹ thuật

  nhanh

  nhanh, mau

  xây dựng:

  chảy (cát)

  y học:

  có thai và thấy thai đạp

  phần ngón tay có cảm giác xúc giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • quick

  any area of the body that is highly sensitive to pain (as the flesh underneath the skin or a fingernail or toenail)

  accomplished rapidly and without delay

  was quick to make friends

  his quick reaction prevented an accident

  hoped for a speedy resolution of the problem

  a speedy recovery

  he has a right to a speedy trial

  Synonyms: speedy

  apprehending and responding with speed and sensitivity

  a quick mind

  a ready wit

  Synonyms: ready

  easily aroused or excited

  a quick temper

  a warm temper

  Synonyms: warm

  Similar:

  flying: hurried and brief

  paid a flying visit

  took a flying glance at the book

  a quick inspection

  a fast visit

  Synonyms: fast

  agile: moving quickly and lightly

  sleek and agile as a gymnast

  as nimble as a deer

  nimble fingers

  quick of foot

  the old dog was so spry it was halfway up the stairs before we could stop it

  Synonyms: nimble, spry

  immediate: performed with little or no delay

  an immediate reply to my letter

  a prompt reply

  was quick to respond

  a straightaway denial

  Synonyms: prompt, straightaway

  promptly: with little or no delay

  the rescue squad arrived promptly

  come here, quick!

  Synonyms: quickly