immediate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immediate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immediate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immediate.

Từ điển Anh Việt

 • immediate

  /i'mi:djət/

  * tính từ

  trực tiếp

  an immediate cause: nguyên nhân trực tiếp

  lập tức, tức thì, ngay, trước mắt

  an immediate answer: câu trả lời lập tức

  an immediate task: nhiệm vụ trước mắt

  gần gũi, gần nhất, sát cạnh

  my immediate neighbour: ông bạn láng giềng sát vách của tôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • immediate

  * kỹ thuật

  ngay lập tức

  tức thời

  xây dựng:

  tức khắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • immediate

  of the present time and place

  the immediate revisions

  having no intervening medium

  an immediate influence

  Antonyms: mediate

  immediately before or after as in a chain of cause and effect

  the immediate result

  the immediate cause of the trouble

  performed with little or no delay

  an immediate reply to my letter

  a prompt reply

  was quick to respond

  a straightaway denial

  Synonyms: prompt, quick, straightaway

  Similar:

  contiguous: very close or connected in space or time

  contiguous events

  immediate contact

  the immediate vicinity

  the immediate past