warm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warm.

Từ điển Anh Việt

 • warm

  /wɔ:m/

  * tính từ

  ấm; làm cho ấm

  warm water: nước ấm

  warm exercise: bài thể dục làm cho ấm người

  warm clothes: quần áo ấm

  (hội họa) ấm (màu sắc)

  (thể dục,thể thao) còn nồng, chưa bay hết; còn mới, còn rõ (hơi, dấu vết của những con thú)

  sôi nổi, nhiệt tình, nhiệt liệt

  warm admirer: người hâm mộ nhiệt tình

  warm controversy: cuộc tranh cãi sôi nổi

  warm encouragement: sự động viên nhiệt tình

  niềm nở, nồng hậu

  a warm welcome: sự đón tiếp niềm nở

  warm temperament: tính đa tình

  nguy hiểm; hiểm yếu (vị trí, địa điểm)

  a warm position: một vị trí nguy hiểm

  one of the warmest corners on the battlefield: một trong những khu vực ác liệt nhất trên chiến trường

  phong lưu (sống)

  quen việc, ấm chỗ (công chức)

  (thông tục) sắp tìm thấy, gần đúng (trò chơi trẻ con)

  you are getting warm: cậu sắp thấy rồi đấy

  warn language

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm words

  warm words

  lời nói nặng

  warm work

  công việc gay go nguy hiểm; cuộc xung đột gay go nguy hiểm

  to make it (things) warm for somebody

  làm mếch lòng ai, làm ai tự ái

  * danh từ

  vật ấm, vật làm ấm (áo...)

  sự sưởi ấm, sự làm cho nóng người

  to have a warm: sưởi cho ấm, làm gì cho ấm người

  * ngoại động từ

  làm cho nóng, hâm nóng, làm cho ấm

  to warm water: đun nước cho nóng

  to warm oneself: sưởi, phơi nắng cho ấm

  (nghĩa bóng) làm tức giận, trêu tức

  to warm someone: trêu tức ai

  (nghĩa bóng) kích thích, làm sôi nổi, làm cho ấm (lòng...)

  the sight of the children warms my heart: trông thấy những em nhỏ lòng tôi ấm lên

  đánh, quất, vụt

  to warm someone ['s jacket]: nện cho ai một trận

  * nội động từ

  sưởi ấm

  nổi nóng, phát cáu, phát tức

  sổi nổi lên

  to warm to

  có thiện cảm với, mến (ai)

  my heart warms to him: tôi cảm thấy mến anh ta

  to warm up

  làm cho nóng, làm cho ấm; hâm

  (thể dục,thể thao) khởi động cho nóng người

  trở nên nồng nhiệt, trở nên sôi nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warm

  get warm or warmer

  The soup warmed slowly on the stove

  Synonyms: warm up

  make warm or warmer

  The blanket will warm you

  having or producing a comfortable and agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat

  a warm body

  a warm room

  a warm climate

  a warm coat

  Antonyms: cool

  psychologically warm; friendly and responsive

  a warm greeting

  a warm personality

  warm support

  Antonyms: cool

  (color) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows

  warm reds and yellows and orange

  Antonyms: cool

  characterized by liveliness or excitement or disagreement

  a warm debate

  uncomfortable because of possible danger or trouble

  made things warm for the bookies

  of a seeker; near to the object sought

  you're getting warm

  hot on the trail

  Similar:

  affectionate: having or displaying warmth or affection

  affectionate children

  a fond embrace

  fond of his nephew

  a tender glance

  a warm embrace

  Synonyms: fond, lovesome, tender

  strong: freshly made or left

  a warm trail

  the scent is warm

  quick: easily aroused or excited

  a quick temper

  a warm temper

  ardent: characterized by strong enthusiasm

  ardent revolutionaries

  warm support

  warmly: in a warm manner

  warmly dressed

  warm-clad skiers