warm-end temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warm-end temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warm-end temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warm-end temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warm-end temperature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhiệt độ đầu nóng