strong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong.

Từ điển Anh Việt

 • strong

  /strɔɳ/

  * tính từ

  bền, vững, chắc chắn, kiên cố

  strong cloth: vải bền

  strong fortress: pháo đài kiên cố

  strong conviction: niềm tin chắc chắn

  a strong suit: (đánh bài) dãy cùng hoa; (nghĩa bóng) món tủ, sở trường

  khoẻ, tráng kiện

  strong constitution: thể chất khoẻ mạnh

  strong health: sức khoẻ tốt

  by the strong arm (hand): bằng vũ lực

  the strong: những người khoẻ mạnh; những kẻ mạnh

  to be as strong as a horse: khoẻ như trâu

  mạnh; tốt

  a strong wind: cơn gió mạnh

  strong army: một đội quân mạnh

  a strong fleet: một hạm đội mạnh

  a company 200 strong: một đại đội gồm 200 người

  how many strong are you?: các anh có bao nhiêu người?

  a strong candidate: một ứng cử viên mạnh thế

  strong eyes: mắt tinh

  strong memory: trí nhớ tốt

  giỏi, có khả năng

  to be strong in English: giỏi tiếng Anh

  đặc, nặng, mạnh

  strong tea: nước trà đặc

  strong drink (water): rượu mạnh

  rõ ràng, đanh thép, rõ rệt

  strong evidence: chứng cớ rõ ràng

  strong argument: lý lẽ đanh thép

  a strong resemblance: sự giống nhau rõ rệt

  kiên quyết; nặng nề

  strong man: người kiên quyết, con người hùng

  to be strong against compromise: kiên quyết chống thoả hiệp

  strong measures: những biện pháp kiên quyết

  strong language: lời lẽ nặng nề; lời chửi rủa

  to và rắn rỏi

  a strong voice: giọng nói to và rắn rỏi

  sôi nổi, nồng nhiệt, hăng hái, nhiệt tình

  strong affection: cảm tình nồng nhiệt

  a strong Democrat: một đảng viên Dân chủ hăng hái

  có mùi, hôi, thối

  strong smell: mùi thối

  strong butter: bơ ôi

  sinh động, mạnh mẻ; khúc chiết (văn)

  (ngôn ngữ học) không theo quy tắc (động từ)

  to have a strong hold upon (over) someone

  có ảnh hưởng đối với ai

  going strong

  (từ lóng) vẫn dẻo dai, vẫn tráng kiện, vẫn sung sức; vẫn hăm hở

  to go (come) it strong

  (từ lóng) làm (việc gì) thật triệt để, làm (việc gì) đến nơi đến chốn

  strong market

  thị trường giá cả lên nhanh

  strong meat

  thuyết cho người hùng, biện pháp thích hợp với người hùng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strong

  * kinh tế

  bền

  chắc

  đứng vững

  khó nghiền

  rắn

  * kỹ thuật

  bền

  chắc

  cứng

  đậm (đặc)

  khoẻ

  mạnh

  vật lý:

  dày (thấu kính)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strong

  having strength or power greater than average or expected

  a strong radio signal

  strong medicine

  a strong man

  Antonyms: weak

  not faint or feeble

  a strong odor of burning rubber

  of verbs not having standard (or regular) inflection

  `sing' is a strong verb

  freshly made or left

  a warm trail

  the scent is warm

  Synonyms: warm

  Similar:

  potent: having or wielding force or authority

  providing the ground soldier with increasingly potent weapons

  potent: having a strong physiological or chemical effect

  a potent toxin

  potent liquor

  a potent cup of tea", "a stiff drink

  Synonyms: stiff

  Antonyms: impotent

  impregnable: immune to attack; incapable of being tampered with

  an impregnable fortress

  fortifications that made the frontier inviolable

  a secure telephone connection

  Synonyms: inviolable, secure, unassailable, unattackable

  solid: of good quality and condition; solidly built

  a solid foundation

  several substantial timber buildings

  Synonyms: substantial

  hard: being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content

  hard liquor

  firm: strong and sure

  a firm grasp

  gave a strong pull on the rope