potent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potent.

Từ điển Anh Việt

 • potent

  /'poutənt/

  * tính từ

  có lực lượng, có quyền thế, hùng mạnh

  có hiệu lực; hiệu nghiệm (thuốc...)

  có sức thuyết phục mạnh mẽ (lý lẽ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • potent

  having great influence

  Synonyms: powerful

  having or wielding force or authority

  providing the ground soldier with increasingly potent weapons

  Synonyms: strong

  having a strong physiological or chemical effect

  a potent toxin

  potent liquor

  a potent cup of tea", "a stiff drink

  Synonyms: strong, stiff

  Antonyms: impotent

  (of a male) capable of copulation

  Synonyms: virile

  Antonyms: impotent