strong retract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong retract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong retract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong retract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong retract

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    co mạnh