strong typing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong typing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong typing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong typing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong typing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự định kiểu mạnh