strong seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong seam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối hàn chắc