strong acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong acid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong acid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    axit mạnh