strong source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong source

    * kỹ thuật

    nguồn mạnh