strong flour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong flour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong flour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong flour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong flour

    * kinh tế

    bột có gluten chất lượng cao